ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา


ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

– ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์

– สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑

– ประเภทและลักษณะของโรงเรียน : เป็นโรงเรียนขยายโอกาส ขนาดกลาง

– ระดับการศึกษาที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

– ตราสัญลักษณ์

– อักษรย่อ  :  ส.ป.ส.

– สีประจำโรงเรียน  :   น้ำเงิน – เหลือง

– ต้นไม้ประจำโรงเรียน  : ต้นจามจุรี

– วิสัยทัศน์ : ภายในปี ๒๕๖๔ โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม นำความรู้ มุ่งสู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน บนพื้นฐานของความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่การบริหารแบบมีส่วนร่วม รวมใจพัฒนาครู ก้าวหน้าสู่เทคโนโลยี

– พันธกิจ

     ๑) พัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษา

     ๒) ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่มืออาชีพ

     ๓) พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วม ๓ ประสาน คือ ชุมชนส่งเสริม เพิ่มประสิทธิภาพครู มุ่งสู่คุณภาพผู้เรียน

     ๔) ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

     ๕) ยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     ๖) ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

– เป้าหมาย

     ๑) ประชากรในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและ ได้เรียนรู้ ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ

     ๒) ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะเต็มตามศักยภาพ มีขวัญ กำลังใจ ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

     ๓) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

     ๔) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกของความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     ๕) ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     ๖) ครูนำสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้มาใช้จัดการเรียนรู้ 

– ปรัชญา :   การศึกษา คือ การพัฒนาชีวิต

– คำขวัญ 

:   มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งสู่มาตรฐาน ประสานชุมชน

– คติพจน์โรงเรียน  

:       นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา     (ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี)

– อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

:  นักเรียน ครู มีสัมมาคารวะ รู้จักการไหว้และกล่าวคำว่า สวัสดี      เมื่อพบหน้ากัน

  – เอกลักษณ์ของสถานศึกษา :  โรงเรียนร่มรื่น สะอาด น่ามอง นักเรียนทั้งผอง ร่วมใจดูแล

– ที่ตั้งโรงเรียน : โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ บ้านสะอาดนาทม หมู่ที่ ๑ ตำบลลำคลอง

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ ๔๖๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๙๓-๓๗๘-๘๓๙๑  E-mail : saardprachasan@gmail.com

– เขตพื้นที่บริการ : มี ๓ หมู่บ้าน ดังนี้

๑) บ้านสะอาดนาทม หมู่ที่ ๑ ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

๒) บ้านสะอาดใต้ หมู่ที่ ๙ ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

๓) บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๒ ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *