index

ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563

ข่าวและกิจกรรมสะอาดประชาสรรพ์

ข่าวและกิจกรรมสะอาดประชาสรรพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

     ยังไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์….

จดหมายข่าวสะอาดประชาสรรพ์

SAARD 1 Model

กรอบแนวคิดรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาด้วย SAARD 1 Model
“ใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยใช้นวัตกรรมขับเคลื่อน เน้นห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพ”

วิดีโอที่น่าสนใจ

วิดีโอแนะนำสถานศึกษา